• fullslide1
 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

                                                         THÔNG BÁO
                                  (Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức 
                              Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
 
Kính gửi:     Quý Cổ đông Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang 

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.
2. Trụ sở chính: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
3. Điện thoại: 0293 3572 202
4. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang
5. Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần        
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2022.
8. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 29/6/2022
10. Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
11. Nội dung họp: 
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo chức danh mới là Tổng Giám đốc.
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thực hiện Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thực hiện quỹ tiền lương Người quản lý, Người lao động năm 2021 và Kế hoạch dự toán quỹ tiền lương của Người quản lý, Người lao động năm 2022 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.
- Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
- Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 
Thông tin công bố trên website của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang: http://www.giongnongnghiephaugiang.vn.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.                                                                                    CHỦ TỊCH HĐQT       
                                                                                               KIÊM GIÁM ĐỐC


                             
 
 

Tải file đính kèm

«
»


Quyết định thành lập số: 576/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0293 3572 202 - Email: haugiang.abc@gmail.com

Liên hệ tư vấn

Phòng.KD-Maketing: 0293 3 572 656
Phòng Nghiên cứu & Quản lý phát triển chất lượng Giống: 0901 090 546


Đang truy cập 1 | Hôm nay 15 | Tháng 13 | Tổng truy cập: 23011 lượt
Chat với chúng tôi